Pomoc dla firm

 Burmistrz Czaplinka podjął decyzję o wsparciu dla przedsiębiorców w związku z obecną sytuacją obowiązującej epidemii, w ramach opracowanego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w gminie Czaplinek, w związku z wystąpieniem negatywnych skutków wynikających z epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID -19, w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości:

  • odroczenia terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres od 2 do 6 miesięcy
  • rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości z maksymalnym terminem spłaty do 30 listopada 2020 r.
  • umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

- w ramach pomocy de minimis, lub

- zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowiącymi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z  jednej z ww. ulg w ramach pomocy de minimis powinien wraz z wnioskiem (wniosek o umorzenie, wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty) przedłożyć również dokumenty określone w poszczególnych wnioskach (oświadczenie o stanie majątkowym, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

Natomiast przedsiębiorca chcąc skorzystać z  jednej z ww. ulg w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 powinien wraz z wnioskiem (wniosek o umorzenie– COVID-19, wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty COVID-19) przedłożyć również dokumenty określone w poszczególnych wnioskach  (oświadczenie o stanie majątkowym, uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2018 roku. poz. 362 ze zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Burmistrz zdecydował również o możliwości ewentualnego obniżenia czynszu do wysokości 80%  przedsiębiorcom prowadzącym działalność we wszystkich nieruchomościach stanowiących własność gminy Czaplinek za miesiąc kwiecień 2020r. do czasu odwołania stanu zagrożenia lub epidemii. Wnioski te  będą rozpatrywane, na podstawie złożonych  dokumentów.  Pomoc kierowana jest dla tych przedsiębiorców, którzy nie zawiesili całkowicie prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zamknięcia lokalu i nieprowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość całkowitego zawieszenia opłat czynszowych.