Gospodarka odpadami

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian.

Burmistrz Czaplinka informuje, że zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 1579), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych:
  • zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka),
  • sprzedaż nieruchomości,
  • zmiana sposobu zbierania odpadów,
  • zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością,
 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej (firmy, biura, sklepy), na której powstają odpady komunalne:
  • zmiana ilości powstających odpadów komunalnych,
  • zmiana sposobu zbierania odpadów,
  • zmiana siedziby podmiotu lub adresu, pod którym prowadzona jest działalność,
  • zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zmiana właściciela nieruchomości lub zmiana formy władania nieruchomością.

Do czasu złożenia nowej deklaracji obowiązuje opłata w dotychczasowej wysokości.

Anna Kwacz
Podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów